MIG MEDIA

Reklame na građevinskim skelama

  • Oglašavanje na građevinskim skelama je uvijek atraktivno, jer su to lokacije  u centru grada na kojima inače nije moguće oglašavanje. Trajanje oglašavanja je ograničeno.  Vezano je za vrijeme trajanja sanacije objekta na kojem se nalazi građevinska skela.
  • Obnova zgrada oštećenih potresom, prilika je za suvlasnike zgrade da za vrijeme trajanja obnove zgrade na građevinsku skelu postave reklamu. Na taj način zgrada može ostvariti dodatni prihod od reklame, koji će se koristiti za obnovu zgrade.
  • Kako postaviti reklamu na građevinsku skelu?
    Ako se zgrada na koju se postavlja građevinska skela nalazi u pješačkoj zoni ili uz vrlo frekventnu prometnicu, postoji interes za postavljanje reklame na građevinsku skelu. Naša tvrtka potpisuje ugovor sa predstavnikom stanara, uz suglasnost preko 50% suvlasnika (u površini zgrade), ishoduje dozvolu za postavljanje reklame na građevinsku skelu, organizira tisak i montažu reklame na građevinsku skelu i pronalazi klijenta koji će se oglašavati na građevinskoj skeli.

ŽELITE LI RADITI S NAMA?