MIG MEDIA

LEGALIZACIJA REKLAMA

Za klijente koji žele postaviti reklamu na vlastitim poslovnom prostoru i/ili u blizini poslovnog prostora, ili su je već postavili, provodimo postupak legalizacije, odnosno pribavljanja potrebnih dozvola za reklamu.

Klijentu ćemo kao prvo savjetovati koje su mogućnosti postavljanja reklame, obzirom na propise i zakonsku regulativu. Kada se odredi lokacija i vrsta reklame izraditi ćemo projektnu dokumentaciju i provesti postupak pribavljanja dozvola. Projektna dokumentacija uključjuje: idejni projekt, glavni projekt, statički proračun, elektroprojekt, elektroenergetsku suglasnost, fotomontažu, tehnički opis i skicu reklame, ovisno o vrsti i veličini reklame.

DOZVOLA ZA REKLAMU

 

Postavljanje reklama regulirano je  Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19 125/19, Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, te odlukama o komunalnom redu i pravilnicima o reklamama pojedinih jedinica lokalne samouprave.  

ŽELITE LI RADITI S NAMA?