Reklame na građevinskim skelama

    • Oglašavanje na građevinskim skelama je uvijek atraktivno, jer su to lokacije  u centru grada na kojima inače nije moguće oglašavanje. Trajanje oglašavanja je ograničeno.  Vezano je za vrijeme trajanja sanacije objekta na kojem se nalazi građevinska skela.